R&B COSMETICS LTD

תקנון

ברוכים הבאים,
התקנון כתוב בלשון זכר אך הוא פונה כמובן לכולי עלמא באופן שווה.
האתר מיועד לקבלת מידע ומשמש, בין היתר, כחנות למסחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
כניסתך לאתר והשימוש בו כפופים לתנאים שיפורטו להלן ולהוראות כל דין. לפני השימוש באתר, אנא קרא תנאים אלה ("התנאים") בעיון. חזקה על משתמש באתר ו/או כל מזמין באתר ו/או בחנות היא כי הוא קרא את התקנון והבינו.
התנאים מהווים הסכם המסדיר את מערכת היחסים שבין R&B COSMETICS LTD(להלן: "החברה") לבין הגולש ו/או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "המשתמש" ו/או "הרוכש״).
כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את התנאים, ללא מגבלה ו/או תנאי, הנך מאשר ומסכים לתנאים ומצהיר כי קראת אותם והבנת את תוכנם וכי הם גוברים על כל סיכום אחר בנוגע לשימוש באתר, ככל שישנו.
אין להשתמש באתר באופן אחר מתנאי השימוש באתר ו/או בחנות.
לצורך תנאים אלה: "המשתמש" ו/או "הרוכש" – הינו כל גולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.


השימוש באתר

המשתמש מצהיר שגילו מעל 18 שנים והינו בעל כשרות משפטית להתקשר עם החברה עפ"י תנאים אלו.
רשאי לרכוש באתר מוצרים ו/או שירותים כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי תקף בלבד ובתנאי כי הוא משתמש לרכישת המוצרים באמצעות כרטיס אשראי שלו בלבד.
החברה לא תשא בכל אחריות בשל נזק אשר ייתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבור לרשת האינטרנט ו/או תקלות חומרה ו/או תוכנה.
בעת שימוש באתר, על המשתמש להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.
מובהר למען הסר ספק כי R&B COSMETICS LTDאינה מקנה למשתמש כל רשיון שימוש ו/או זכויות אחרות בחומרים ו/או בתכנים הכלולים באתר.
המשתמש מתחייב להימנע מביצוע פעולות באתר שאינן חוקיות ו/או בניגוד להוראות האתר ו/או החברה לרבות, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנות מחשב המיועדות לאיסוף מידע או בדרך של חיקוי גולש רגיל, מניפולציות באתר לצורך כניסה לדפים פנימיים של האתר אליהם אין למשתמש גישה ישירה, העלאת תוכן, פרסום או ביצוע פעולות שאינן חוקיות ו/או שיש בהן כדי להפר קניין רוחני, פרסום לשון הרע, או פגיעה בפרטיותו של אחר. החברה תפעל משפטית כנגד כל המפר סעיף זה.
אף שהחברה נוקטת באמצעים לאבטחת פרטי המשתמש, לא ניתן להבטיח בצורה מוחלטת כי פרטיו של הלקוח ו/או המשתמש לא ייחשפו כתוצאה מחדירה לא מורשית של אחר. בנסיבות אלה הלקוח/ משתמש מצהיר כי הוא מודע לכך ונוטל את הסיכון על עצמו ואין ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בגין נזקים אשר יגרמו מחדירה לא מורשית כזו.
המשתמש מאשר בזאת לחברה לשלוח לתיבת הדואר האלקטרוני שלו, בהתאם לפרטים שהוזנו ע"י המשתמש, חומר שיווקי, עדכונים, אישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התנאים והכל מבלי שהמסרים יחשבו למסרים שיווקיים אסורים ו/או מטרידים. להפסקת הדיווור יפנה המשתמש ו/או הלקוח לאתר ודיוור יפסק אליו מייד עם קליטת בקשתו במערכת.

 

אופן הזמנה ורכישת מוצרים ושירותים באתר


עבור כל מוצר או שירות המוצע ע"י האתר יוצג דף של המוצר ובו מפורטים פרטי המוצר ותנאי הרכישה של המוצר, לרבות, מפרט המוצר, מחיר, וכו' (להלן: "דף המוצר״).
על מנת להשלים את תהליך הרכישה של המוצר יידרש המשתמש למסור פרטים לרבות שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס האשראי. לאחר קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי תימסר הודעה למשתמש על אישור ביצוע הרכישה (להלן: "מועד אישור העסקה״).
מניין הימים לאספקת המוצרים ו/או השירותים שנרכשו ע"י המשתמש יחלו ממועד אישור העסקה.
לאחר אישור העסקה וביצוע התשלום, פרטי הרכישה יקלטו באתר, תשלח הודעה לדואר האלקטרוני של המשתמש והמשתמש יוכל לראות בחשבונו האישי את פרטי ההזמנה תוך יום עסקים אחד.


אספקת המוצרים

ככלל, מחיר ותנאי התשלום של המוצרים ו/או השירותים שנרכשו ע"י המשתמש באתר ומועדי האספקה של המוצרים ו/או השירותים הינם כמפורט בדף המוצר באתר, וזאת בכפוף לקיום מלוא התחייבויותיו של המשתמש/הרוכש.
בהתאם למפורט בדף המוצר, החברה תספק את המוצרים הנרכשים לכתובת המשתמש כפי שהוקלדה ע"י המשתמש במועד ההרשמה לאתר.
במקרה שהמוצר יוחזר לחברה בשל מסירת פרטי משתמש שגויים, החברה רשאית לחייב את המשתמש בגין משלוח חוזר בדמי טיפול ומשלוח.
הימים הנכללים במועד האספקה הינם ימי עסקים בלבד ואינם כוללים, ימי שישי, שבת, ערבי חגים, חגים ומועדי ישראל ו/או אילוצי סגר, כוח עליון.
המוצרים יסופקו לרוכש באמצעות דואר ישראל או באמצעות חברת שליחויות. יצוין, כי החברה לא תהיה אחראית על שיבושים באספקת המוצרים, ובמקרה זה, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה לעניין שיבושים באספקת המוצרים.
אזורי האספקה הינם בגבולות מדינת ישראל, למעט אזורים בעלי מגבלת גישה מבחינה ביטחונית. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את האספקה באזורים ספציפיים, ובמקרה זה תציע החברה למשתמש אזור האספקה חלופי הקרוב ביותר למיקום הנדרש ע"י הרוכש.
אספקת המוצר לרוכש תהיה באריזה סגורה שנבדקה ע"י החברה, וזאת טרם משלוח המוצר לרוכש. במידה והמוצר הגיע במועד האספקה לידי הרוכש כאשר אריזתו אינה סגורה ו/או פגומה ו/או מוצר שונה מההזמנה, הרוכש מתבקש לתעד זאת ויהיה רשאי להשיב את המוצר לחברה והחברה תספק לו מוצר חדש. במקרה כזה הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף.
החברה עושה כמיטב יכולתה לספק את המוצרים ו/או השירותים במועד הנקוב בדף המוצר, אך במידה והמוצר יסופק באיחור לרוכש עקב מעשה או מחדל של החברה, תעמוד לרוכש הזכות לבחור בין המתנה נוספת לאספקת המוצר או ביטול העסקה. במקרה שהרוכש יחליט לבטל את העסקה, אזי החברה תשיב לרוכש את מלוא התמורה ללא תשלום דמי ביטול וללא תשלום פיצוי כלשהו.

 

ביטול עסקה / החזרת מוצרים על ידי הרוכש


מדיניות ביטול עסקה באתר הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"). על פי החוק רשאי רוכש לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או קבלת המוצר, לפי המאוחר.
הודעה על ביטול העסקה תשלח לחברה ו/או לאתר באמצעות דואר רשום או פקס או דואר אלקטרוני.
לא ניתן להחזיר מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הרוכש או מוצרים שאריזתם נפתחה על ידי הרוכש, אלא אם כן החברה נתנה לכך את הסכמתה בכתב בלבד.
המוצרים המוחזרים לחברה מהמשתמש עקב ביטול עסקה, יוחזרו לחברה כשהם סגורים באריזתם המקורית, כשהיא אינה חבולה וללא שנעשה בהם שימוש וללא פגם.
עמד הרוכש בתנאי הביטול האמורים, יהיה זכאי להחזר מחיר הרכישה ובתשלום של דמי ביטול שלא יעלו על 5% ממחיר הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

 

ביטול עסקה על ידי החברה

החברה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לבטל עסקה אם יתברר כי הרוכש אינו עומד בתנאי האתר ו/או בתנאים המסחריים של העסקה ו/או שאינו מקיים את מלוא התחייבויותיו עפ"י תנאים אלו.
במקרה בו החברה, בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפות אותן מראש, לא תוכל לספק לרוכש את המוצר, תודיע החברה לרוכש על כך במועד המוקדם ביותר, ותאפשר לרוכש לבחור בין קבלת מוצר חלופי או קבלת מלוא הכספים ששולמו על ידו בחזרה בגין העסקה. השבת הכספים ששילם הרוכש תהווה ביטול העסקה והרוכש לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו.
החברה תמסור למשתמש את ההודעה על ביטול העסקה באמצעות דואר או פקס או בדואר אלקטרוני או באמצעות טלפון, והכל בהתאם לפרטי המשתמש המצויים אצל החברה.

 

דמי משלוח

דמי המשלוח ישולמו ע"י הרוכש בעת רכישת המוצר ובמסגרת התשלום עבור המוצר.
ברכישה שתבוצע במספר תשלומים, הרוכש ישלם את דמי המשלוח במסגרת התשלום הראשון.

 

העדר אחריות; שימוש בחומרים

החברה אינה אחראית לדיוק ו/או לשלמות ו/או להיעדר שגיאות בנתונים באתר ולא תישא באחריות כלשהי לנתונים ו/או לנכונותם ו/או לשימוש עצמאי כלשהוא שיעשה בהם. החברה רשאית לערוך שינויים בנתונים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה. הנתונים באתר עשויים להיות לא עדכניים והחברה אינה מתחייבת לעדכן את הנתונים באתר בכלל או בתדירות כלשהי. התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד, ואינן מחייבות.
לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, עשוי האתר להציע קישוריות ו/או הפניות לאתרים אחרים, ואולם מובהר בזאת כי אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה אינה אחראית לכל תוצאה ו/או נזק שיגרם מהשימוש בקישוריות ו/או ההפניות או מהסתמכות עליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים, לרבות כל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריות המשתמש בלבד. כאשר המשתמש עובר לקישורים הללו עליו לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.

 

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על כל מי מטעמה ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר, אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מכניסה לאתר, שימוש בו, מאי יכולת להיכנס ו/או להשתמש באתר או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בנתונים הכלולים באתר ו/או בכל אחד מאתרים אלה ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על החומרים הכלולים באתר ו/או כל חלק ממנו, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, והכל, על אף האמור בכל דין ו/או הסכם. הסעד היחיד המוקנה למשתמש בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין או הסכם, הינו הפסקת השימוש באתר.

החברה מייצרת מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה אשר מיוצרים ברישיון ופיקוח משרד הבריאות, יחד עם את השימוש במוצרים באחריות הלקוח ו/או המשתמש, בין היתר כפי המפורט על גבי המוצרים עצמם. ככל וקיים חשש כלשהו לבעיה רפואית ו/או לרגישות רפואית ו/או כל מניעה אחרת להשתמש במוצר הלקוח מתחייב לבדוק את התאמת המוצר אליו באמצעות רופאים המומחים בתחום הרפואי הרלוונטי. הלקוח מתחייב לחדול מכל שימוש במוצרים לאלתר במידה ומתפתחת או מחמירה אצלו רגישות ו/או תופעה אלרגית.
מבלי לפגוע בכלליות האמור הרי שיש להימנע ממגע המוצר בעיניים, יש להשתמש במוצרים רק למטרה שלשמה הוא נועד ובהתאם להוראות שימוש. אין לבלוע, יש להרחיק מילדים, אין להשתמש במוצר אם ידועה רגישות לאחד המרכיבים. אין להשתמש על עור מגורה או פגום, חובה להפסיק את השימוש עם הופעת סימני גירוי.
יודגש כי בטיחות השימוש של המוצרים לא נבדקה בשילוב עם מגהץ, מחליק קרמי וכיו"ב.

 

זכויות קניין רוחני

החברה מתירה למשתמש לצפות בתוכן שבאתר, לרבות חומרים, מידע, נתונים, טקסט, קול, תמונות, גרפיקה וכל חומר אחר הנכלל באתר ובכלל זה המוצרים המוצעים על ידה באתר (ביחד "החומרים") לשימוש אישי ופרטי בלבד, וזאת בתנאי שיפעל בהתאם לתנאים המצויים באתר, ובכלל זה בהתאם לכל ההודעות בדבר זכויות יוצרים וקניין רוחני הכלולות בחומרים ו/או בכל עותק שלהם.
ידוע למשתמש כי החומרים מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, על כן, יהא רשאי להשתמש בחומרים אך ורק על פי הרשאה מפורשת בכתב של החברה.
עיצוב ותצוגת האתר מוגנים בזכויות יוצרים וסימני מסחר של החברה ו/או בעליה וחל איסור להעתיקם, בכללם או בחלקם, או לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר וכל חלק ממנו, לרבות לוגואים, גרפיקה ותמונות מהאתר, ללא אישור החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, שיהיו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות המוצרים המוצגים למכירה באתר ותמונותיהם, הינם רכושם הבלעדי של החברה.
הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האתר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים באתר בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.

 

פניה באמצעות האתר; מידע אודות משתמשים

על מנת ליצור קשר עם החברה עלייך להשלים את הליך ההרשמה באתר, ולהזין בטופס המיועד לכך את פרטיך האישיים לרבות שם מלא, כתובת דוא"ל, טלפון ליצירת קשר וכיו"ב.
הנך רשאי לפנות לחברה באמצעות האתר. פרטים מזהים שתמסור בפנייתך יישמרו במאגר מידע של החברה בהתאם לדרישות כל דין, אשר עשוי, בין היתר, לשמש לדיוור ישיר, שליחת מידע בדבר שירותי ו/או מוצרי החברה וכן מידע שיווקי ופרסומי. כל שימוש של החברה בפרטיך המזהים שיוזנו על ידך ייעשה עפ"י הוראות כל דין.
הנך זכאי על פי חוק לעיין בפרטיך הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתו ממאגר המידע. אם ברצונך לעשות כן, עליך לשלוח הודעה על כך בדואר רשום או דואר אלקטרוני לחברה, לפי פרטי יצירת הקשר המופיעים ב-[לינק ל"צור קשר"]. החברה תהא מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
הנך מנוע מלפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, שיקרי, מטעה, גזעני, כזה שיש בו משום לשון הרע או פוגע בפרטיותו של אדם, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה, מכתבי שרשרת, דואר זבל או קודי מחשב עוינים (ובכלל זה סוס טרויאני, תולעים וכיוצ"ב), כל מידע הנוגע לקטינים, המזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות איתם, תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של אחר, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר, או כל חומר אחר אשר עלול להוות או לעודד עבירה על חוק כלשהו וכן הנך מנוע מלהשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהיא.


קישור לאתר

אינך ראשי ליצור קישורים ו/או הפניות לאתר מאתרים אחרים, אלא באישור החברה מראש ובכתב ובכפיפות לתנאי האישור ולהוראות כל דין. החברה /או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל האתרים המכילים קישור לאתר זה לרבות לתכנים המוצגים במסגרתם.


הגבלת גישה

החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

 

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

הפרטים הנמסרים על המשתמש בעת השימוש באתר נשמרים במאגר המידע של האתר ובאחריות האתר (להלן: "המידע״)
האתר נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל שניתן על סודיות המידע, יחד עם זאת ברור כי האתר חשוף לניסיונות פריצה על ידי האקרים.
במקרים בהם המידע יאבד ו/או ייעשה בו שימוש לא חוקי על ידי גורמים חיצוניים שאינם בשליטת האתר ו/או החברה ו/או הנובעים מחדירה בלתי חוקית, וללא יכולת ו/או שליטה ו/או הרשאה של האתר ו/או החברה, האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו הן במישרין והן בעקיפין.
השימוש במידע שנאסף על ידי האתר יעשה רק על פי מדיניות שמירת פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.

 

כללי

על תנאים אלה ועל האתר, לרבות השימוש בו, יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם, ללא הפנייה או שימוש בכללי ברירת הדין שלה. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת, ותנאים אלה יחייבו אותך בכל עת.
תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בינך לבין החברה בקשר עם האתר והשימוש בו, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, בין בעל-פה ובין בכתב, שעברו בין הלקוח ו/או המשתמש לחברה או כל מי מטעמה בהקשר לאתר ולהזמנות.

 

צור קשר:

לשאלות או בבעיות הקשורות באתר אנא פנה באמצעות פרטי יצירת הקשר המופיעים כאן.